Pontos, megbízható könyvelőirodát keres, hogy nyugodt lehessen könyvviteli nyilvántartásaival kapcsolatban?
Szeretne eligazodni a vállalkozását érintő adójogszabályokban?
Fontos önnek, hogy szakzsargon helyett professzionális, de érthető válaszokat kapjon könyvelőjétől?


Mi ezért dolgozunk!

Ügyfél belépés

Cégbíróság

129. §18 (1) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
szóló 2006. évi IV. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCVII. törvény (a továbbiakban: Módtv.)
hatálybalépését megelőzően bejegyzett azon cégek, melyeknek cégneve vagy
rövidített neve nem felel meg a 3. § (5) bekezdésben vagy a 4. § (3) bekezdésben
foglalt előírásnak, a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, ennek
hiányában legkésőbb 2013. február 1. napjáig kötelesek cégnevük
megváltoztatására.(2) A Módtv.
hatálybalépését megelőzően bejegyzett azon cégek, melyek a 7. § (4) bekezdése
alapján nem csatoltak be a székhely-, telephely- és fióktelep használat
jogcímét igazoló okiratot, a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor,
ennek hiányában legkésőbb 2013. február 1. napjáig kötelesek azt a
cégbíróságnak benyújtani.(3) A cég képviseletére jogosultak adóazonosító jelének
vagy adószámának bejegyzését, valamint a Módtv.-vel megállapított 24.§ h)
pontjában, 27. § (1) bekezdés a) pontjában, 27. § (2) bekezdés a)-b) pontjában,
27. § (3) bekezdés a) és e) pontjában, 27. § (4) bekezdés b) pont bc)
alpontjában, 27. § (6) bekezdés a) pontjában, 31. § (2) bekezdésében, valamint
a 36. § (4a) bekezdésében foglalt adatok bejegyzését
a cégjegyzékben
vezetett adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 1.
napjáig kötelesek a cégbíróságnak benyújtani.(4) Illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül
lehet bejelenteni a cégbíróságnak azt a változást, amely kizárólag a Módtv.-vel
megállapított 7. § (4) bekezdésében és 31. § (2) bekezdésében foglalt okiratok
benyújtására, vagy a tagok (tulajdonosok) és vezető tisztségviselők
(képviselők) Módtv.-vel megállapított további azonosító adatainak, valamint a
vezető tisztségviselők adóazonosító számának bejelentésére irányul. 131. §1 (1) Amennyiben a cég az állami adóhatósághoz
főtevékenységének, illetve tevékenységi köreinek változását jelentette be, a
cégbíróság az állami adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból
jegyzi be a cég főtevékenységét és további tevékenységi köreit, azok mindenkor
hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével. Az adat bejegyzése és
közzétételeautomatikusan történik meg.(2) Amennyiben a Módtv. hatálybalépését követően a cég főtevékenységének
vagy további tevékenységi köreinek módosítására 2012. december 31-ig nem került
sor, az állami adóhatóság 2013. január 31-ig a nyilvántartásában szereplő
adatok alapján elektronikus úton közli, és a cégbíróság hivatalból jegyzi be a
cég főtevékenységét és további tevékenységi köreit, azok mindenkorhatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével. 130. §18 (1) E törvénynek a Módtv.-vel megállapított
rendelkezéseit - a (2)-(7) bekezdés szerinti kivételekkel - ahatálybalépést követően kezdeményezett eljárásokban kell
alkalmazni.(2) Amennyiben a Módtv. hatálybalépését megelőzően -
végelszámolási eljárást követően - jogutód nélkül megszűnt cég közhiteles
nyilvántartásban valamely vagyontárgyra vonatkozó jog (ide nem értve a
tulajdonjogot) jogosultjaként van bejegyezve, vagy valamely vagyontárgyat
illetően a javára, illetve érdekében tény van feljegyezve, ezek törlésére - az
adott nyilvántartásra vonatkozó szabályoktól eltérően minden esetben - a
vagyontárgy tulajdonosának kérelmére, a (3) vagy (7) bekezdés szerinti végzés
csatolásával kerülhet sor. Ebben az esetben az adott nyilvántartásra vonatkozó
jogszabály által megkövetelt törlési engedélyre nincs szükség (3), (4), (5) (6) Ha a legfőbb szerv által jóváhagyott vagyonfelosztási
javaslat már nincs a bírósági irattárban, és az sem a végelszámolótól, sem a
levéltártól nem szerezhető be, továbbá nem áll rendelkezésre más olyan okirat,
amellyel hitelt érdemlő módon bizonyítható lenne annak ténye, hogy a (2)
bekezdés szerinti jog vagy tény mást illet meg, a cégbíróság a Cégközlönyben a
megszűnt cég, valamint a jog vagy tény megjelölését is tartalmazó végzést tesz
közzé. A végzés felhívást tartalmaz arra, hogy akit a jog megillet, vagy akinek
a tény feltüntetése az érdekében áll, ezt a közzétételtől számított harminc
napos jogvesztő határidőn belül - az azt megalapozó okiratok csatolásával -
jelentheti be a cégbíróságnál.(7) Ha a (6) bekezdés szerinti határidőn belül bejelentés
nem érkezett, vagy az abban foglaltak nem nyertek bizonyítást, a cégbíróság
végzésben megállapítja, hogy a jog mást nem illet meg, illetve a tény más
javára, vagy érdekében történő feljegyzéséhez érdek nem fűződik. Ellenkező
esetben a cégbíróság a kérelmet elutasítja. A végzés ellen felülvizsgálatnak
helye nincs